Alla organisationer har sin egen unika kultur som formas av deras värderingar, prioriteringar och de människor som arbetar där, bland mycket annat. Denna sammanblandning resulterar i arbetsplatskultur – en viktig faktor som påverkar hur anställda trivs och presterar. En sund arbetsplatskultur kännetecknas av att personalen känner sig uppskattad, trygg, och bekväm samt att det finns gott om möjligheter till personlig utveckling. Genom våra egna enkätundersökningar har vi ställt frågor till tusentals personer över hela USA för att förstå vilka aspekter de anser viktigast i sina karriärer.

Det visade sig att en nöjd arbetsstyrka bidrar till mer produktiva medarbetare, och framgångsrika chefer regelbundet utvärderar personalens nöjdhet. Om ni inte fokuserar på att se till att personalen är nöjd med sina jobb och företaget som helhet, kan det bli svårt att behålla befintlig personal och attrahera kvalificerad arbetskraft när det är dags att rekrytera nytt. Här är några enkla steg för att skapa en sund arbetsplatskultur på företaget:

 1. Främja samhörighet: En positiv kultur bygger på gemenskap. Se till att alla medarbetare känner sig inkluderade och involverade i företagets gemensamma mål.
 2. Uppmuntra till personlig utveckling: Ge möjligheter för anställda att växa och utvecklas i sina roller. Erbjud utbildningar och mentorskap för att stödja deras framsteg.
 3. Visa uppskattning: Uppskatta och belöna medarbetarnas insatser och prestationer. Ett erkännande för deras arbete kan öka motivationen och engagemanget.
 4. Skapa en sund arbetslivsbalans: Prioritera arbetslivsbalans genom att erbjuda flexibla arbetstider och möjligheter att arbeta på distans, om det är möjligt.
 5. Kommunikation och feedback: Främja öppen och ärlig kommunikation samt uppmuntra till att ge och ta emot feedback. Detta skapar en miljö där idéer och åsikter kan utbytas fritt.

Vi tror på vikten av att bygga en inkluderande företagskultur, och därför har vi skapat en heltäckande guide med kostnadsfria mallar och expertråd för att hjälpa er att skapa en arbetsplats där alla trivs och kan blomstra.

1: Öka medarbetarengagemanget

Att öka medarbetarengagemanget är av yttersta vikt för att skapa en positiv arbetsmiljö och en framgångsrik verksamhet. En ny Gallup-undersökning visade att endast en tredjedel av arbetskraften i USA känner sig engagerad på jobbet. Dessutom konstaterades att starkt engagerade anställda är 17 % mer produktiva och har 41 % lägre frånvaro. För att främja medarbetarengagemanget finns det flera åtgärder som ni kan vidta:

 1. Rekrytera och utveckla kompetenta ledare. En hälsosam arbetsplatskultur börjar från toppen. Genom att ha bra chefer som förstår och stöder medarbetarnas behov kan ni skapa en miljö där engagemanget kan blomstra.
 2. Ge cheferna de resurser de behöver. Genom att tillhandahålla adekvata resurser och möjligheter för cheferna att rekrytera rätt personal kan de i sin tur bygga effektiva team som är motiverade och engagerade i sitt arbete.
 3. Tydliga och realistiska mål. Det är viktigt att kommunicera klara och uppnåeliga mål för medarbetarna. Dessa mål bör vara kopplade till deras dagliga arbetsuppgifter och ge dem en känsla av mening och bidrag till företagets framgång. När medarbetarna får vara delaktiga i att sätta upp målen är det nästan fyra gånger mer troligt att de känner sig engagerade.
 4. Mät och åtgärda. För att kunna förbättra medarbetarengagemanget måste ni först förstå nuläget. Använd enkäter eller andra mätverktyg för att få insikter om medarbetarnas engagemangsnivåer. Jämför även era resultat med andra företag i er bransch för att få en bättre bild av hur ni står er.

Genom att genomföra dessa åtgärder kan ni stärka medarbetarengagemanget och skapa en positiv arbetsmiljö som främjar produktivitet och framgång för hela organisationen.

2: Öka andelen personal som stannar

Personalomsättning har länge varit en utmaning för företagare, särskilt inom restaurangbranschen. Historiskt sett har det funnits företag och karriärer där personal har stannat i 20 år eller ännu längre.

På senare tid har en ny trend uppstått, där folk tenderar att stanna på ett företag endast ett eller två år innan de söker nya möjligheter och erfarenheter genom att byta arbetsgivare. En nyligen genomförd Gallup-undersökning visade att hälften av de tillfrågade medarbetarna aktivt letade efter nya jobb eller var öppna för bättre karriärmöjligheter. Dessutom hade 35 % bytt jobb inom de senaste tre åren.

För att minska personalomsättningen kan ni överväga följande åtgärder:

 1. Erbjud regelbundna och rättvisa löneförhöjningar: Många som aktivt söker nya jobb är ute efter högre lön. Så det är viktigt att regelbundet granska och justera lönenivåerna för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga på marknaden.
 2. Skapa möjligheter till karriärutveckling: Många medarbetare, särskilt millenniegenerationen, väljer att byta jobb eftersom de känner att de inte har tillräckliga möjligheter att växa och avancera inom sitt nuvarande företag. Genom att erbjuda tydliga och attraktiva karriärvägar kan ni öka chansen att behålla duktiga medarbetare på lång sikt.
 3. Skapa en trygg arbetsmiljö: En av de främsta anledningarna till att människor byter jobb är att de vill ha en stabil och trygg anställning. Det är viktigt att undvika överdriven personalomsättning genom att undvika onödiga uppsägningar och skapa en känsla av säkerhet bland medarbetarna. Tydlig kommunikation och en stabil ledning är avgörande för att skapa trygghet på arbetsplatsen.

Genom att genomföra dessa åtgärder kan ni bidra till att minska personalomsättningen och skapa en mer stabil och lojal arbetsstyrka som är redo att bidra till företagets framgång på lång sikt.

3: Ge möjlighet till att flexa

I dagens arbetsliv efterfrågar personalen mer än en traditionell femdagars arbetsvecka med åttatimmars arbetsdagar. De anställda värdesätter i hög grad flexibilitet och önskar fler möjligheter till arbetsarrangemang som passar deras individuella behov. Flexibilitet har blivit en central faktor när det kommer till arbetsförmåner, och det är tydligt att det påverkar anställdas val att acceptera eller avböja ett erbjudet jobb.

Undersökningar vi genomfört visar konsekvent att möjligheten till flextider och arbete på distans har en stor påverkan på anställdas beslut att anta eller inte anta ett jobberbjudande. Mer än hälften av de anställda anger att de skulle överväga att byta jobb om de erbjöds möjligheten till flextid. Dessutom kan nästan 4 av 10 i arbetsstyrkan tänka sig att flytta till ett nytt jobb om de hade möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden.

Det är tydligt att arbetsgivare som erbjuder flexibla arbetsarrangemang har en konkurrensfördel när det gäller att attrahera och behålla kvalificerad personal. För dessa företag innebär det att de kan locka till sig de mest kompetenta individerna på arbetsmarknaden och samtidigt behålla befintlig personal, vilket skapar en stark och engagerad arbetsstyrka.

För att möta de ökade kraven på flexibilitet bör arbetsgivare överväga att erbjuda alternativa arbetsarrangemang, såsom en fyradagars arbetsvecka eller möjlighet att jobba hemifrån. Detta ger de anställda möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv på ett mer effektivt sätt och bidrar till ökad jobbnöjdhet och produktivitet.

I en tid där arbetslivet ständigt förändras och teknologin möjliggör nya arbetsformer, är det viktigt för arbetsgivare att anpassa sig till de förväntningar och behov som den moderna arbetskraften har. Genom att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter kan företag skapa en mer attraktiv arbetsmiljö och vara en del av framtidens arbetskraft.

4: Förbättra kommunikationen med personalen

Årliga personalutvärderingar har länge varit standard, men deras ensidiga utformning har gett vika för en mer progressiv personalkommunikation. I dagens arbetsstyrka eftersträvar man kontinuerlig feedback, tydligt kommunicerade mål och en samarbetsinriktad arbetsmiljö som upplevs som rättvis, relevant och uppmuntrande. För att förbättra er kommunikation med personalen kan ni ta några enkla steg.

 1. Håll regelbunden kontakt. Frekvent och informell kontakt med cheferna hjälper personalen att förstå hur deras dagliga insatser är kopplade till företagets övergripande mål. Forskning visar att anställda som har möjlighet att diskutera sina mål och framgångar med sina chefer minst var sjätte månad är nästan tre gånger mer engagerade och motiverade i sitt arbete än andra.
 2. Var tillgänglig. Att vara tillgänglig handlar om mer än att bara vara närvarande när personalen har frågor eller problem. När ni kommunicerar med era anställda är det viktigt att visa att ni verkligen lyssnar och förstår dem genom att klargöra och omformulera deras synpunkter. Visa empati och bekräfta deras känslor genom att uttrycka förståelse för deras eventuella frustrationer och erbjuda er hjälp för att lösa arbetsrelaterade problem.

Genom att följa dessa steg kan ni skapa en mer öppen och effektiv kommunikation med er personal och främja ett positivt arbetsklimat där anställda känner sig värdefulla och motiverade att bidra till företagets framgång.

5: Bygg upp ett starkt varumärke som arbetsgivare


Företag i dag måste inse vikten av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke som är lika framträdande som deras kundinriktade varumärke. Tyvärr är det alltför många som förbiser detta aspekt eller inte lägger tillräckligt med resurser på att bygga och stärka sitt interna varumärke. Även om det kanske inte krävs lika mycket marknadsföring för arbetsgivarvarumärket som för det externa varumärket, så behövs det definitivt mer omsorg.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke spelar en viktig roll för att attrahera och behålla personal. Det gör de anställda till förespråkare för företaget och särskiljer det från konkurrenterna. I dagens teknologiska era av ökad konkurrens och ständig anslutning är detta särskilt viktigt. Plattformar som Glassdoor ger möjlighet till företagsrecensioner, betyg av VD:ar, löneinformation, intervjuomdömen, förmånsutvärderingar och mer. Det innebär att alla kan se hur befintliga och tidigare anställda bedömer ert företag, och de som söker jobb kan noggrant välja tjänster och företag där de tror att de kommer att trivas bäst. Man kan säga att personalen har blivit konsumenterna av arbetsplatser. Att sitta på en attraktiv plats med sitt kontor är en viktig sak för många anställda när man söker ett nytt jobb.

När det gäller att förbättra arbetskulturen finns det inga enkla lösningar. Det kräver engagemang, tid och energi från chefer på alla nivåer i företaget. Men nöjda och engagerade anställda i en sund arbetskultur är ovärderliga tillgångar för företaget.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.